Z Á S A D Y   O C H R A N Y    O S O B N Ý C H   Ú D A J O V

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY – ZÁKAZNÍKOV PREVÁDZKOVATEĽA

poskytnuté prevádzkovateľom v zmysle Článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V tomto dokumente Vám poskytneme komplexnú informáciu o tom, ako, prečo a aké (v akom rozsahu) spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj ďalšie informácie v súlade s GDPR.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom je spoločnosť VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 397 968, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 54732/B, štatutárny orgán: Miroslav Bachratý, konateľ a Roman Bachratý, konateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „naša spoločnosť“).

Kontaktovať Prevádzkovateľa môžete prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky:

E-mailová adresa:           info@klimac.sk

Telefónne číslo:             +421 903 737 870

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo apod.;

Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;

Sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa;

Účel – dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vychádzajúci z právneho základu spracúvania, ktorým je zákon, zmluva alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa;

Oprávnený záujem – záujem Prevádzkovateľa, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby;

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorému sú určité osobné údaje poskytované alebo sprístupňované.

3. ÚČELY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD ICH  SPRACÚVANIA

V tomto bode sú uvedené dôvody, pre ktoré naša spoločnosť zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov našej spoločnosti. Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete alebo ktoré sú nutné pre prijatie a spracovanie Vašej objednávky alebo dopytu a uzavretie, či následné plnenie uzavretej zmluvy. Pokiaľ si objednáte tovar alebo službu z našej webovej stránky alebo si k týmto vyžiadate cenovú ponuku, príp. nám zašlete iný dopyt, potrebujeme od Vás údaje, bez ktorých by sme nemohli prijať a spracovať Vašu objednávku, žiadosť o zaslanie cenovej ponuky či iný dopyt, a to Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. V prípade, že s našou spoločnosťou uzavriete zmluvu okúpe tovaru alebo poskytnutí služby, budeme spracúvať aj ďalšie Vaše osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, a to Vaše fakturačné údaje, adresu dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

Vaše osobné údaje ako zákazníkov našej spoločnosti  – fyzických osôb spracúvame výlučne na nasledovné účely:

a) Spracovanie objednávky tovaru alebo služby, uzavretie a plnenie zmluvy

Za účelom spracovania Vašej objednávky alebo dopytu a za účelom uzavretia zmluvy a riadneho plnenia záväzkov a uplatňovania práv našej spoločnosti z uzavretej zmluvy musí naša spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníkov – fyzických osôb (identifikačné, fakturačné a kontaktné) ako aj Vaše osobné údaje ako fyzických osôb zastupujúcich alebo konajúcich v mene zákazníkov – právnických osôb (identifikačné a kontaktné), pričom tieto osobné údaje spracúva naša spoločnosť na základe uzavretej zmluvy. Právnym základom je teda v tomto prípade uzavretá zmluva (kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo zmluva o poskytnutí služby) v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

b) Spracovanie účtovných dokladov, vedenie účtovníctva

Osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov, vyplývajúce z faktúry vystavenej našou spoločnosť zákazníkovi na základe uzavretej zmluvy, spracúvame za účelom splnenia zákonnej povinnosti vedenia účtovníctva našej spoločnosti. V tomto prípade je teda právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov (fakturačných) zákon (najmä zákon o účtovníctve a zákona o DPH) v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

c) Vedenie súdnych sporov a vymáhanie nárokov našej spoločnosti v civilných, trestných a exekučných konaniach

V prípade potreby uplatnenia alebo vymáhania nároku našej spoločnosti z uzavretej zmluvy voči jej zákazníkovi (napr. v prípade neuhradenia splatnej pohľadávky našej spoločnosti z uzavretej zmluvy), spracúva naša spoločnosť osobné údaje tohto zákazníka nevyhnutné k riadnemu uplatneniu a vymáhaniu jej nárokov súdnom ako aj v príp. exekučnom konaní. V tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka tzv. oprávnený záujem našej spoločnosti v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za určitých podmienok môžu byť niektoré z osobných údajov zákazníkov našej spoločnosti poskytnuté alebo sprístupnené iným subjektom (tretím osobám). Jedná sa o subjekty, ktorým je naša spoločnosť povinná poskytnúť určitý okruh osobných údajov jej zákazníkov, lebo jej to ukladá zákon alebo je oprávnená ich poskytnúť na základe uzavretej zmluvy.

Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov Vašich osobných údajov sú najmä:

 • Orgány verejnej moci a iné subjekty, akými sú najmä správca dane, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné subjekty, ktorým je naša spoločnosť povinná v zmysle osobitných právnych predpisov poskytnúť určitý okruh osobných údajov;
 • Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú vymedzený okruh osobných údajov v mene našej spoločnosti a na základe našich pokynov v rámci plnenia predmetu zmluvy a s ktorými má naša spoločnosť ako prevádzkovateľ uzavreté osobitné zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov v zmysle Článku 28 ods. 3 GDPR. V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov sú všetci sprostredkovatelia zaviazaní dodržiavaním striktných pravidiel na zabezpečenie ochrany osobných údajov, vrátane záväzku mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám zakotveným v predpisoch Európskej únie, ako aj v predpisoch Slovenskej republiky. Ide najmä o osoby poskytujúce prevádzkovateľovi kuriérske služby, účtovné služby, služby v oblasti ochrany majetku, služby v oblasti správy siete a pod.
5. INFORMÁCIA O PRENOSE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Naša spoločnosť nebude uskutočňovať prenos akýchkoľvek Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, RESP. KRITÉRIÁ NA JEJ URČENIE

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov vychádzame z princípu minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je naša spoločnosť povinná uchovávať Vaše osobné údaje, prestane tieto osobné údaje spracúvať a zlikviduje ich.

Osobné údaje budú z časového hľadiska podľa jednotlivých kategórií uvedených nižšie uchovávané nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov/ kritérium na jej určenie
Objednávky a zmluvy Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 4 roky po jeho skončení
Evidencia pošty (správa registratúry) 2 roky
Vedenie príp. súdnych sporov a vymáhanie príp. nárokov našej spoločnosti voči jej zákazníkom v civilných, trestných a exekučných konaniach Do dňa právoplatného  skončenia súdneho sporu a vymoženia žalovaného nároku
Spracovanie účtovných dokladov, vedenie účtovníctva 10 rokov
7. INFORMÁCIA O ZDROJI OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ SPRACÚVA

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje získané z nasledujúcich zdrojov:

 • priamo od Vás alebo
 • od iných osôb, a to s Vaším súhlasom alebo ak to vyžadujú právne predpisy.
8. OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB, KTORÉ POSKYTNETE NAŠEJ SPOLOČNOSTI a OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Ak nám chcete poskytnúť osobné údaje tretej osoby (napr. ak v objednávke uvediete kontaktné údaje Vašej manželky/manžela, objednávate tovar alebo službu pre Vaše dieťa alebo rodiča, alebo chcete aby sme tovar doručili na inú ako Vašu kontaktnú či fakturačnú adresu, či tretej osobe Vami poverenej jeho prevzatím), je Vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zabezpečiť si jej súhlas so spracovaním jej osobných údajov našou spoločnosťou v zmysle týchto zásad ochrany osobných údajov. Bez udelenia takéhoto súhlasu dotknutej osoby nám nemôžete poskytnúť žiadne jej osobné údaje.

Naša webová stránka nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

9. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom alebo ich zneužitiu, prijali sme primerané opatrenia organizačnej, fyzickej a aj technologickej povahy. Tieto pravidelne vyhodnocujeme, aktualizujeme a dopĺňame s ohľadom na technologický vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek môžete využiť niektoré z Vašich práv v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré sú uvedené nižšie:

 1. Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby
 2. Právo na opravu Vašich osobných údajov
 3. Právo na vymazanie („zabudnutie“) Vašich osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 5. Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

6. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Pre lepšie pochopenie nasledujúceho textu o obsahu jednotlivých práv vyššie uvedených práv uvádzame aj vymedzenie základných pojmov v oblasti ochrany osobných údajov.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo apod.;

Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;

Sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa;

Účel – dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje;

Oprávnený záujem – záujem Prevádzkovateľa, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby;

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorému sú určité osobné údaje poskytované.

1. PRÁVO POŽADOVAŤ OD PREVÁDZKOVATEĽA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM TÝKAJÚCIM SA VAŠEJ OSOBY

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a v prípade kladnej odpovede na túto otázku máte právo na získanie prístupu k týmto osobným údajom a na nasledovné informácie:

 • aké sú účely spracúvania Vašich osobných údajov;
 • aké kategórie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ spracováva;
 • kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • aká je predpokladaná doba uchovávania Vašich osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Zároveň máte právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o prípadnom prenose osobných údajov do tretích krajín, o sprostredkovateľoch prevádzkovateľa, o Vašich právach a ich bližšom obsahu, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov, ako aj o informáciách, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a/ alebo profilovaniu.

2. PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete od Prevádzkovateľa žiadať, aby bez zbytočného odkladu opravil tie Vaše osobné údaje ním spracúvané, ktoré sú neaktuálne, nesprávne alebo nepresné. Zároveň máte právo na to, aby Prevádzkovateľ doplnil Vaše neúplné osobné údaje so zreteľom na účely ich spracúvania, ktoré mu môžete poskytnúť napríklad prostredníctvom písomného vyhlásenia.

3. PRÁVO NA VYMAZANIE („ZABUDNUTIE“) VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste predtým Prevádzkovateľovi poskytli a na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie (t. j. ak nejde o spracúvanie na základe zákona, zmluvy a pod.);
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie (viac k právu namietať uvádzame v bode 5. tejto informácie);
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo podľa práva Slovenskej republiky;
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Každá žiadosť o výmaz osobných údajov bude posúdená Prevádzkovateľom z hľadiska jej oprávnenosti. Prevádzkovateľovi nevznikne povinnosť vymazať osobné údaje o Vašej osobe len v tom prípade, ak existuje zákonná povinnosť naďalej spracúvať tieto osobné údaje, alebo ak existuje oprávnený záujem Prevádzkovateľa, na základe ktorého je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať.

4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete žiadať od Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • ak spracúvanie je protizákonné a Vy budete namietať proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho budete žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov;
 • ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
5. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak ide o spracúvanie na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Taktiež máte právo namietať proti profilovaniu založenému na účeloch uvedených v predchádzajúcej vete, ak k nemu pri spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa dochádza.

6. PRÁVO NA PRENOS (PRENOSNOSŤ) ÚDAJOV

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti, ak je to technicky možné a ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • spracúvanie sa zakladá na súhlase, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, alebo na základe zmluvy a zároveň
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
7. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZORNÝ ORGÁN

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Tel. č. +421 (2) 3231 3220

Webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

INFORMÁCIE O COOKIES

1. O COOKIES

1. Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili prehliadanie našej webovej stránky (https://eshop.klimac.sk/), spracovávame aj cookies. To sú malé súbory, ktoré si Váš počítač uloží a vďaka tomu si potom naša webstránka môže pamätať dôležité informácie z Vašej návštevy (napr. voľbu jazyka, akým spôsobom prechádzate našu webstránku atď.). Cookies pomáhajú ako Vám v pohodlnom užívaní našej webstránky, tak aj nám v jej vylepšovaní a zobrazovaní ponúk, ktoré budú zaujímavé priamo pre Vás. Vďaka cookies je možné zhromažďovať rôzne informácie, medzi ktoré patrí napríklad IP adresa; ID zariadenie, z ktorého webstránku prezeráte; typ prehliadača; informácie o prezeraní; Vaše reakcie na reklamu; aktivity na webstránke a pod. Informácie získavané prostredníctvom cookies sú rôzne podľa účelu daných cookies. Viac si o nich môžete prečítať ďalej.

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

2. COOKIES, KTORÉ POUŽÍVAME

9.1 Cookies používame na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;

(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

Základné cookies:

Bez základných cookies by nemohla táto webová stránka dobre fungovať. Základné cookies umožňujú napríklad navigáciu stránky. Zároveň Vám uľahčujú používania tejto stránky tým, že si napr. zapamätajú voľbu jazyka po celú dobu, po ktorú sa po stránke pohybujete a nebudete ho tak musieť voliť pri každej ďalšej návšteve našej webstránku. Pokiaľ z našej webstránky odídete, automaticky sa tieto cookies vymažú.

Analytické cookies:

Umožňujú nám na základe anonymných informácií lepšie pochopiť, akým spôsobom používate našu webstránku (ako napr. koľkokrát a kam ste klikli a podobne). To následne môžeme využiť pre zistenie, čo na našej webstránke funguje a čo nie, aby sme ju mohli vylepšovať a zároveň pre Vás prinášať zaujímavejší obsah.

Marketingové cookies:

Umožňujú nám zistiť, akým spôsobom sa pohybujete na našej webstránke a zistiť, aký tovar alebo služby pre Vás budú najužitočnejšie, aby sme Vám mohli zobraziť tovar a služby, ktoré sa Vám môžu hodiť. Tieto cookies umožňujú, aby sme Vám mohli na našej webstránke a na webových stránkach ďalších užívateľov zobrazovať reklamy na tovar, ktorý pre Vás môže byť zaujímavý.

3. COOKIES POUŽÍVANÉ NAŠIMI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB

3.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

3.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

3.3 Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

4. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES

4.1  Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome

(b) Firefox

(c) Opera

(d) Internet Explorer;

(e) Safari a

(f) Edge.

4.2  Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

4.3  Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

COOKIES PRE SOCIÁLNE MÉDIA:

Cookies pre sociálne médiá Vám umožňujú pripojiť sa k sociálnym sieťam a prostredníctvom nich nazdieľať zaujímavý obsah z našej webstránky.

VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC, s.r.o - Všetky práva vyhradené Klimac.sk, tvorba web stránok by ABCDesign